Hybrid Flower

Houseplant

  • THC 10.00 - 20.00%
  • CBD 0.00 - 1.00%

HYBRID


THC: 10.00 - 20.00%        CBD: 0.00 - 1.00%